M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
W. Nykiel, M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
W. Nykiel, M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
M. Narolski, M. Łokaj, Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
M. Narolski, M. Łokaj, Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Inne publikacje książkowe:

1) A. Słysz, Futurologia a prawo podatkowe – czynniki determinujące przyszły kształt prawa podatkowego [w:] Prawo i czas. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego, Humanitas, Sosnowiec 2020.
2) A. Słysz, Ewolucja prawa podatkowego a konstytucyjne prawa i wolności [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2019, s. 113-128 ,Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381871358, s. 636, j. Polski, j. Polski.
3) A. Słysz, Ochrona prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego – efektywność klauzuli dobrej wiary [w:] Efektywna ochrona prawna jednostek. Uwarunkowania. Wyzwania. Perspektywy. Pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2018, strony 219-234, ISBN: 978-83-7455-567-8, stron345, AJD, język polski.
4) M. Wilk, Zasadność wprowadzenia karty praw podatnika w Polsce [w:] W. Nykiel, M. Sęk, M. Wilk, Karta Praw Podatnika: nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Sejm RP, Warszawa 2018;
5) W. Nykiel (red.), Prawo podatkowe w Polsce, Difin 2018;

6) W. Nykiel, M. Wilk, Zasady określania wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci udziałów (akcji) w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki osobowej w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] W. Miemiec (red.), Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, Unimex, Wrocław 2017;
7) W. Nykiel, M. Wilk, Tax Incentives in the System of Direct Taxes in Poland [w:] K. Brown (red.), Taxation and Development – A Comparative Study, Springer 2017;
8) A. Słysz, Podatek od nieruchomości jako element strategii podatkowej gminy [w:] Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, pod red. M. Gurdek, Sosnowiec 2017, strony 111-128, ISBN: 978-83-65682-71-0, stron 278, Humanitas, język polski.

9) A. Słysz, Nieoczywiste związki prawa podatkowego z prawem karnym [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, red. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa 2017, strony 57-70, ISBN: 978-83-7455-552-4, stron 158, AJD, język polski.
10) A. Słysz, Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane. Pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2017, strony 223-235, ISBN: 978-83-65682-77-2, stron 325, Humanitas, język polski.
11) W. Nykiel, M. Wilk, Functional Heterogeneity of Tax Law Language, the Problem of Multilingualism of Tax Treaties and the Protection of Taxpayers’ Rights, H. Jochum, P. Essers, M. Lang, N. Winkeljohann, B. Wiman (red.), Practical Problems in European and International Tax Law, Essays in Honour of Manfred Mössner, IBFD, Amsterdam 2016;
12) M. Wilk, Polonia [w:] A. Di Pietro (red.), La fiscalità ambientale in Europa e per l’Europa, Cacucci Editore Bari 2016;
13) M. Górska (red.), Przygoty Vatmana. Podatki w życiu człowieka, WSEPiNM, Kielce 2016;
14) A. Mariański (red.), A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, B. Rodak, K. Sołoniewicz, M. Sroczyński, M. Wilk, Dochody nieujawnione, Wolters Kluwer 2016;
15) M. Wilk, A. Mariański (red.), A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
16) A. Mariański, M. Sęk, M. Wilk, The practical protection of taxpayers’ fundamental rights – Polish National Report [w:] IFA Cahiers 2015 Volume 100B, IFA 2016;
17) W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014, Wiedeń, Linde 2015;
18) Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015;
19) Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015;
20) A. Wilk, Dialog TSUE z sądami międzynarodowymi o zakresie jego jurysdykcji w świetle art. 344 TFUE, w: A. Wyrozumska (red.), Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych, Łódź 2014;
21) W. Nykiel, M. Wilk, Taxation and development [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapport polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
22) W. Nykiel, M. Wilk, Tendencje rozwojowe prawa podatkowego [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2014;
23) M. Wilk, Europejskie prawo podatkowe [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe, Agent PR, Łódź 2014;
24) M. Wilk, Uprzednie porozumienia cenowe [w:] W. Nykiel, D. Strzelec (red.), Podmioty powiązane, Wolters Kluwer 2014;
25) A. Mariański (red.), M. Wilk, D. Jaszczak, M. Latkowski, A. Nowak-Piechota, J. Obidowski, T. Wojdal, Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
26) M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge – SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
27) M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie C-105/08 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska, Zb. Orz. 2010 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
28) M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90MuwiBouwgroepBVv. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
29) M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 października 1992 r. w sprawie C-50/91 Commerz -Credit -Bank AG – Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992, s. I-5225 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
30) M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Firma ING.AUER- DieBausoftwareGmbHv. FinanzamtFreistadtRohrbachUrfahr, Zb. Orz. 2007, s. I-9689 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
31) A. Słysz, Obciążenia podatkowe związane z końcowym rozliczeniem dewelopera z bankiem i nabywcą [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2014.

32) W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012, Wiedeń, Linde 2013;
33) A. Słysz, Ochrona praw słusznie nabytych w gałęzi prawa podatkowego [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, pod red. H. Zięby-Załuckiej oraz P. Chmielnickiego, Warszawa 2012.

34) A. Woźniak, Wznowienie postępowania administracyjnego na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, w: B. Brzeziński (red.), J. P. Tarno (red.), Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011;

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy