Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., dalej ADO, w związku z realizacją niniejszej umowy:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., tel. +48 422080510 oraz +48 664341667, biuro@GardensTaxLegal.pl
 2. ADO przetwarza dane osobowe dla następujących celów:
  a) zawarcie i realizacja umowy, w tym prowadzenie postępowań, kontakt z klientem – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
  b) realizacja ciążących na ADO obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym obowiązki o charakterze podatkowym i rachunkowym) – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) ewidencja przebiegu współpracy w postaci akt prowadzonych postępowań, w tym rejestr korespondencji – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  d) dochodzenie roszczeń i praw – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e) odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  f) przekazywania materiałów za pośrednictwem newslettera – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi zewnętrzne (informatyczne, wsparcia technicznego, księgowe, doradcze), podwykonawcy usług na podstawie stosownych umów powierzenia, pod warunkiem stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa, a także podmioty i organy publiczne w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Okres przechowania danych osobowych kształtowany jest przez:
  a) okres realizacji umowy,
  b) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w przypadku postępowań realizowanych przez radców prawnych okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe były gromadzone (art. 5c ustawy o radcach prawnych),
  c) przy przetwarzaniu na podstawie zgody do czasu jej wycofania, przy czym cofnięcie zgody nie wywłuje skutków prawnych dla przetwarzania danych przez ADO do czasu złożenia przedmiotowego oświadczenia,
 6. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i skutecznej realizacji umowy i usług, do których wykonania zobowiązał się ADO.
 8. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych. 

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy