Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., dalej ADO:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., tel. +48 422080510 oraz +48 664341667, biuro@GardensTaxLegal.pl
 2. ADO przetwarza dane osobowe dla następujących celów:
  a) realizacja usług doradztwa prawnego i podatkowego na podstawie zawartych umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
  b) realizacja ciążących na ADO obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym obowiązki o charakterze podatkowym i rachunkowym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, unikanie konfliktu interesów pomiędzy klientami) – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) ewidencjonowanie przebiegu współpracy z klientem i świadczonych usług – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  d) dochodzenie roszczeń i praw – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e) nawiązanie kontaktu z Administratorem – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  f) marketing własnych produktów i usług (newsletter) – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi zewnętrzne (informatyczne, wsparcia technicznego, księgowe, doradcze), podwykonawcy usług na podstawie stosownych umów powierzenia, pod warunkiem stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa, a także podmioty i organy publiczne w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Okres przechowania danych osobowych kształtowany jest przez:
  a) okres realizacji umowy,
  b) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w przypadku postępowań realizowanych przez radców prawnych lub adwokatów okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe były gromadzone (art. 5c ustawy o radcach prawnych oraz art. 16c ustawy Prawo o adwokaturze),
  c) przy marketingu własnych produktów i usług do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera,
  d) przy przetwarzaniu na podstawie zgody do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza albo adresu e – mail lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli nastąpiło wcześniej,
 6. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i skutecznej realizacji umowy i usług, do których wykonania zobowiązał się ADO.
 8. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.
 9. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy