Ikona Ulga B+R i IP BOX

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) to przewidziane wprost przepisami prawa rozwiązanie pozwalające na odliczanie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność B+R. W praktyce sprowadza się to „podwójnego” odliczenia tych kosztów (raz – jako kosztów uzyskania przychodów – drugi raz – jako odliczenie wydatków B+R).

Zastosowanie ulgi B+R nie stanowi unikania opodatkowania czy tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, jest w pełni akceptowane przez organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów, o czym świadczy choćby duża liczba korzystnych dla firm interpretacji podatkowych w tym zakresie.

Czym jest działalność B+R?

Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań:

 • działalność B+R musi mieć charakter twórczy – chodzi o taką aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań,
 • działalność B+R musi być podejmowana systematycznie – nie jest możliwe objęcie ulgą B+R incydentalnych działań,
 • działalność B+R musi mieć określony cel – powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie istniejącej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Adresatami ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie są wyłączenie podmioty posiadające klasyczne działy B+R / R&D. Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, który faktycznie prowadzi działalność B+R w rozumieniu przepisów. Praktyka organów podatkowych pokazuje, że ulgę można z powodzeniem wdrożyć w przedsiębiorstwach usługowych czy produkcyjnych działających właściwie w każdej branży.

Przykłady kosztów kwalifikowanych

 • wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w części związanej z działalnością B+R
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych)
 • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego (innego niż środki trwałe) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności B+R
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie
  w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym (w tym korzystanie na podstawie umów leasingu)
 • określone koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Czy to dobry moment na skorzystanie z ulgi?

Uważamy, że nie ma lepszego momentu na skorzystanie z ulgi B+R niż aktualna sytuacja kryzysowa. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną analizę możliwości wdrożenia ulgi w Państwa firmie i oszacowanie wysokości korzyści podatkowych. Wystarcza nam do tego rozmowa z Państwem i analiza istniejącej w firmie dokumentacji.

Następnie działamy kompleksowo i bierzemy na siebie ciężar większości czynności potrzebnych do wdrożenia ulgi. Efektem prac jest konkretna korzyść podatkowa dla Państwa firmy – tak potrzebna w czasach recesji.

Ulgę można wdrożyć „na bieżąco”, ale także w odniesieniu do 2018 i 2019 roku (poprzez korektę zeznania podatkowego), co oznaczać może zwrot podatku z urzędu skarbowego!

W ramach współpracy:

 1. identyfikujemy przejawy działalności B+R w Panstwa firmie;
 2. określamy koszty działalności B+R oraz wspieramy Państwa w zakresie ustalenia wysokości tych kosztów;
 3. przygotowujemy dokumentację uzasadniającą uprawnienie do skorzystania z Ulgi B+R oraz wspieramy w wypełnieniu obowiązków formalnych w tym zakresie;
 4. opracowujemy projekty zmian w wewnętrznej dokumentacji księgowej niezbędne dla skorzystania z ulgi B+R;
 5. wspieramy Państwa w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentacji rachunkowej oraz wewnętrznej dokumentacji pozabilansowej;
 6. przygotowujemy, we współpracy z działem księgowości Państwa firmy, kalkulację wysokości ulgi B+R oraz wspieramy w odpowiednim wykazaniu ulgi B+R w zeznaniach rocznych;
 7. reprezentujemy Państwa przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi i bronimy wdrożonych przez nas rozwiązań.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy