Ikona Ochrona Zdrowia

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalność leczniczej, działalność ta należy do katalogu działalności regulowanych. Powyższe oznacza, że realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga spełnienia przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą szeregu warunków jeszcze przed rozpoczęciem udzielania świadczeń.

Ich realizacja weryfikowana jest przez różnego typu postępowania kontrolne, do których prowadzenia uprawnione są liczne organy i podmioty, w tym między innymi Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewodowie, konsultanci krajowi i wojewódzcy poszczególnych dziedzin medycyny, Sanepid, podmioty tworzące i wielu innych.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą narażone są też na odpowiedzialność ponoszoną z różnych tytułów, między innymi za błędy medyczne, naruszenie zasad ochrony danych medycznych itd. Wszystkie te elementy sprawiają, że działalność lecznicza wydaje się być obecnie jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających dziedzin. Kluczowym, zatem, jest posiadanie przez podmiot leczniczy należytego wsparcia prawnego w każdym stadium działalności, zapewniającego bezpieczeństwo prawne najwyższej jakości.

Prawnicy zespołu ochrony zdrowia naszej kancelarii to bardzo doświadczeni eksperci, którzy od wielu lat obecni są w branży medycznej. Naszych klientów wspieramy już na etapie zakładania podmiotu leczniczego, zajmując się przygotowaniem niezbędnych dokumentów, takich jak umowy, regulaminy organizacyjne czy opracowując wnioski do wojewódzkiego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poza bieżącym doradztwem prawnym, usługi w dziedzinie prawa medycznego kancelarii obejmują, w szczególności:

  • wsparcie w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia (przygotowywanie ofert, odwołania od wyników konkursów, sprawy o nadwykonania, postępowania kontrolne),
  • reprezentowanie placówek medycznych w procesach sądowych, w tym w sprawach dotyczących błędów w sztuce (błędów medycznych),
  • reprezentowanie lekarzy i placówek medycznych w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych,
  • przekształcenia podmiotów leczniczych,
  • opracowywanie ram prawnych współpracy z „białym personelem”,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej i innych danych medycznych,
  • prowadzenie szkoleń dla personelu (m. in. prowadzenie dokumentacji medycznej, relacje z pacjentami, przetwarzanie danych medycznych),

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy