Komentarze praktyczne powstały w ramach współpracy z Wolters Kluwer Polska i dostępne są w Systemie Informacji Prawnej LEX

 1. M.Narolski M.Łokaj Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy względem podmiotów leczniczych – odpowiedzialność deliktowa;
 2. M.Łokaj Postępowania kontrolne prowadzone na podstawie przepisów nowej ustawy refundacyjnej;
 3. M.Narolski M.Łokaj Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy względem podmiotów leczniczych – odpowiedzialność kontraktowa;
 4. M.Narolski M.Łokaj Postępowania kontrolne prowadzone w stosunku do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich;
 5. M.Łokaj Należyte prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta;
 6. M.Łokaj Zagadnienie podwójnego kontraktowania w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej;
 7. M.Łokaj Transgraniczna opieka zdrowotna – korzyści i wyzwania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 8. M.Łokaj Kształtowanie odpowiedzialności lekarzy z tytułu wystawianych recept refundowanych – regulacje ustawowe i umowne;
 9. M.Łokaj Wyraz wdzięczności czy łapówka – analiza zagadnienia odpowiedzialności lekarzy na podstawie art. 228 Kodeksu karnego;
 10. M.Łokaj Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – krok po kroku;
 11. M.Łokaj Skutki procesu przekształcenia dla nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 12. M.Łokaj Proces przekształcenia a kryterium wypłacalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 13. M.Łokaj Akt przekształcenia jako podstawowy dokument ustrojowy komercjalizowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 14. M.Łokaj Organy SP ZOZ-u w procesie przekształcenia – rola i obowiązki;
 15. M.Łokaj Obowiązek przyjęcia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w świetle art. 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 16. M.Łokaj Zagadnienie jawności ofert składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w świetle orzecznictwa sądowego;
 17. M.Łokaj Kryterium ciągłości i kompleksowości w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy z NFZ;
 18. M.Łokaj Klauzula antykonkurencyjna w praktyce działania podmiotów leczniczych;
 19. M.Łokaj Problematyka finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom spoza UE oraz EFTA w przypadkach nagłych;
 20. M.Łokaj Proces łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 21. M.Łokaj Proces likwidacji podmiotu leczniczego;
 22. M.Łokaj Problematyka obsadzania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami;
 23. M.Łokaj Spółka cywilna jako forma prowadzenia lekarskich i pielęgniarskich praktyk zawodowych;
 24. M.Łokaj Spółki osobowe (jawna, partnerska) jako formy prowadzenia lekarskich i pielęgniarskich praktyk zawodowych;
 25. M.Łokaj Problematyka obsadzania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 26. M.Łokaj Autoryzacja i ocena jakości badań laboratoryjnych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 27. M.Łokaj Zasady wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
 28. M.Łokaj Badanie materiału w laboratoriach diagnostycznych – zakres i warunki;
 29. M.Łokaj Zasady pobierania przez personel medyczny materiału do badań diagnostycznych;
 30. M.Łokaj Dokumentacja medyczna w laboratorium diagnostycznym;
 31. M.Łokaj Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
 32. M.Łokaj Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych;
 33. M.Łokaj Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – regulacje i ich skutki dla podmiotów leczniczych;
 34. M.Łokaj Udostępnianie informacji publicznej w praktyce podmiotów leczniczych;
 35. M.Łokaj Zasady i warunki realizacji programów lekowych;
 36. M.Łokaj Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w praktyce funkcjonowania kierownictwa podmiotów leczniczych;
 37. M.Łokaj Opieka transgraniczna w świetle regulacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 38. M.Łokaj Opieka transgraniczna w świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej;
 39. M.Łokaj Zasady postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – znaczenie i praktyka;
 40. M.Łokaj Odpowiedzialność majątkowa za długi szpitali klinicznych;
 41. M.Narolski M.Łokaj Rejestracja indywidualnych i grupowych praktyk medycznych – obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz warunki jakie należy spełnić aby wpis uzyskać;
 42. M.Narolski M.Łokaj Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie spółki prawa handlowego;
 43. M.Narolski M.Łokaj Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w rejestrach działalności regulowanej;
 44. M.Narolski M.Łokaj Gospodarowanie aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 45. M.Narolski M.Łokaj Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w szpitalach a ryzyko naruszenia ich dóbr prawem chronionych;
 46. M.Narolski M.Łokaj Kontrola działalności podmiotów leczniczych – postępowanie skargowe przed sądami administracyjnymi;
 47. M.Narolski M.Łokaj Reklama produktów leczniczych w świetle nowej ustawy refundacyjnej;
 48. M.Łokaj Skutki ustawy refundacyjnej dla podmiotów leczniczych;
 49. M.Łokaj Spółki kapitałowe jako forma prowadzenia działalności leczniczej;
 50. M.Łokaj Umowa, statut i regulamin organizacyjny w podmiotach leczniczych;
 51. M.Narolski M.Łokaj K.Kołakowska Systemy i rozkłady czasu pracy w ustawie o działalności leczniczej;
 52. M.Łokaj Umowa najmu jako forma gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 53. M.Łokaj Umowa użyczenia jako forma gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 54. M.Łokaj Prawo ochrony zdrowia – co przyniesie rok 2014 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą?
 55. M.Łokaj Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – znaczenie dla podmiotów leczniczych;
 56. M.Łokaj Kontrola podmiotu leczniczego – zakres i praktyka;
 57. M.Łokaj Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących Rzecznika Praw Pacjenta oraz instytucji sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego;
 58. M.Łokaj Proces rozszerzania i ograniczania zakresu działalności podmiotu leczniczego;
 59. M.Łokaj Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących dokumentacji medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 60. M.Łokaj Przekształcenia szpitali – czy nowe przepisy przyniosły zamierzony efekt?
 61. M.Łokaj Wykonywanie zawodu sekretarki medycznej – zakres i kompetencje;
 62. M.Łokaj Bezpieczeństwo pacjentów i personelu w praktyce funkcjonowania szpitali;
 63. M.Łokaj Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakres i znaczenie dla podmiotów leczniczych;
 64. M.Łokaj Rok 2015 w ochronie zdrowia – co czeka świadczeniodawców?
 65. M.Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca – najważniejsze zmiany w prawie w roku 2015;
 66. M.Łokaj Kontrola działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzona przez podmiot tworzący – zakres i praktyka;
 67. M.Łokaj Projekt ustawy o zdrowiu publicznym – zakres regulacji i skutki;
 68. M.Łokaj Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych;
 69. M.Łokaj Dostęp do danych medycznych przez personel niemedyczny – zakres uprawnień i ograniczenia;
 70. M.Łokaj Postępowanie z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej;
 71. M.Łokaj Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej;
 72. M.Łokaj Udostępnianie dokumentacji medycznej organom rentowym;
 73. M.Łokaj Zbiory danych osobowych w praktyce działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 74. M.Łokaj Założenia do projektu zmian ustawy o działalności leczniczej (projekt z dnia 21.12.2015 r.);
 75. M.Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca – najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.;
 76. M.Łokaj Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 maja 2016 roku);
 77. M.Łokaj Projekt zmian ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 października 2016 roku);
 78. M.Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca – najważniejsze zmiany w prawie w 2017 r.;
 79. M.Łokaj Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) w ochronie zdrowia;
 80. M.Łokaj RODO w ochronie zdrowia – przewodnik po zmianach w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych;
 81. M.Łokaj Sygnalista w podmiocie leczniczym – kto i kiedy podlega ochronie?
 82. M.Łokaj Zasady udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej osobom z Ukrainy w świetle specustawy;
 83. M.Łokaj Reklama wyrobów medycznych;
 84. M.Łokaj Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu;
 85. M.Łokaj Obowiązki kierownika placówki medycznej wynikające z ustawy o jakości w opiece zdrowotnej;
 86. M.Łokaj Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy