OGÓLNE ZASADY I WARUNKI
świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego i prawnego przez Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p.

Niniejszy dokument określa ogólne zasady i warunki świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego i/lub prawnego (dalej jako: „Ogólne Warunki”) przez Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33 lok. 5, 90-739 Łódź, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000587579, NIP: 725-210-51-62, REGON: 363043927 (dalej jako: „Gardens Tax & Legal”) na rzecz klientów niebędących konsumentami („Klient”). Niniejszy dokument nie dotyczy także osób fizycznych, które zawierają z Gardens Tax & Legal umowy niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, lub jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.

§ 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków.

1. Niniejsze Ogólne Warunki określają treść umów o świadczenie obsługi podatkowej i/lub prawnej (dalej: „umowa” lub „zlecenie”) pomiędzy Gardens Tax & Legal a Klientem, o ile odmienne warunki nie zostały uzgodnione w pisemnej umowie pomiędzy stronami.
2. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą Klienta w przypadku:
a. ich doręczenia przed zawarciem umowy;
b. udostępnienia ich Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej Gardens Tax & Legal (https://gardenstaxlegal.pl/uslugi/owu/).
3. Stosowanie do zleceń realizowanych przez Gardens Tax & Legal jakichkolwiek ogólnych warunków świadczenia usług oraz innych wzorców umowy proponowanych lub stosowanych przez Klienta (regulaminów, OWU, itp.), w każdym wypadku wymaga zaakceptowania takich dokumentów przez Gardens Tax & Legal poprzez złożenie uprzedniego oraz wyraźnego oświadczenia woli z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisów art. 682 i 3854 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

§ 2. Warunki wykonania umowy

1. O ile nie została zawarta umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego i/lub prawnego w formie pisemnej, umowa taka może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez Gardens Tax & Legal lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego zleceniu. W przypadku dorozumianego zawarcia umowy, zakres świadczonych usług oraz wysokość wynagrodzenia zostaną potwierdzone drogą elektroniczną (w szczególności e-mail) lub na piśmie.
2. Gardens Tax & Legal zobowiązuje się świadczyć usługi doradztwa podatkowego i/lub prawnego dla Klienta wyłącznie w takim zakresie, jaki zostanie uzgodniony z Klientem w sposób opisany powyżej. O ile nie zostanie to ustalone uprzednio i w sposób wyraźny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, Gardens Tax & Legal nie jest odpowiedzialna za prowadzenie spraw oraz świadczenie usług doradztwa podatkowego i/lub prawnego w zakresie nieobjętym zleceniem, jak również nie jest odpowiedzialna za całokształt spraw Klienta.
3. Zakres pierwotnego zlecenia może ulec zmianie (zawężeniu lub rozszerzeniu) z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku zgody Gardens Tax & Legal na zmianę zakresu zlecenia, Gardens Tax & Legal niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
4. Klient zobowiązuje się udzielać Gardens Tax & Legal wszelkich informacji oraz dostarczać wszelkie dokumenty jakie Gardens Tax & Legal uzna za istotne dla wykonania zlecenia i o jakie zwróci się do Klienta w trakcie wykonywania zlecenia. Gardens Tax & Legal nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów i autentyczność dokumentów przekazanych mu przez Klienta. Dokumenty wymagające terminowych czynności, Klient zobowiązuje się przekazywać Gardens Tax & Legal w dniu, w którym sam je odebrał. Ponadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania opłat sądowych, kancelaryjnych i innych wydatków oraz kosztów wymaganych do prawidłowej realizacji Umowy i prawidłowego prowadzenia sprawy. Gardens Tax & Legal nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta konsekwencje braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie.
5. Gardens Tax & Legal przy wykonywaniu przedmiotu zlecenia podejmować będzie wszelkie czynności, które uzna za konieczne dla ochrony interesów Klienta w zakresie objętym przedmiotem zlecenia. Gardens Tax & Legal może odmówić wykonania danej czynności, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, za niekorzystną dla interesów Klienta lub z innych ważnych powodów, o których zobowiązany będzie poinformować Klienta.
6. Gardens Tax & Legal udzielać będzie Klientowi na jego żądanie potrzebnych wiadomości o przebiegu realizacji przedmiotu zlecenia, a także za pokwitowaniem wyda na żądanie Klienta wszystkie otrzymane od niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik Klienta otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w sprawie objętej przedmiotem zlecenia.
7. Klient obowiązany jest udzielić pisemnego pełnomocnictwa Gardens Tax & Legal, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności w ramach wykonywania zlecenia.
8. Jeśli przedmiot zlecenia dotyczy sporządzenia wniosku o interpretację indywidualną Klient potwierdza, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji, na dzień przekazania przez Klienta zlecenia do realizacji nie są oraz, że w dniu złożenia wniosku nie będą przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Gardens Tax & Legal o wszelkich zmianach w tym zakresie. Klient przyjmuje do wiadomości, że w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych oraz, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 w zw. z § 6 Kodeksu karnego.
9. Jeśli przedmiot zlecenia dotyczy sporządzenia wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, Klient oświadcza, że w zakresie sporządzenia wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, na dzień przekazania przez Klienta zlecenia do realizacji, w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem, nie toczy się oraz, że w dniu złożenia wniosku, nie będzie toczyć się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Gardens Tax & Legal o wszelkich zmianach w tym zakresie. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z odrębnych przepisów.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Gardens Tax & Legal za usługi z zakresu doradztwa podatkowego i/lub prawnego w ramach danego zlecenia będzie obliczone jako iloczyn liczby godzin poświęconych przez prawników Gardens Tax & Legal na świadczenie usług dla Klienta, przez wyrażoną w złotych stawkę godzinową. Ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego wymaga złożenia przez Gardens Tax & Legal uprzedniego oraz wyraźnego oświadczenia woli z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Do faktury obejmującej wynagrodzenie obliczane na podstawie stawki godzinowej, dołączony będzie opis czynności wykonanych przez prawników Gardens Tax & Legal oraz łączny czas poświęcony na ich wykonanie przez danego prawnika w danym dniu. Przez prawników należy rozumieć wszystkie osoby, którymi Gardens Tax & Legal posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, w tym w szczególności, choć niewyłącznie – doradców podatkowych, konsultantów podatkowych, radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich.
2. Stawka godzinowa, według której rozliczane są czynności wykonywane przez prawników Gardens Tax & Legal zostanie podana Klientowi w formie dokumentowej przed przystąpieniem do wykonywania umowy. Gardens Tax & Legal uprawniony jest do zmiany wskazanej stawki, o czym poinformuje Klienta ze stosownym wyprzedzeniem.
3. Gardens Tax & Legal wskazuje, że wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawkę godzinową przysługuje mu za czas pracy i za czas poświęcony na wszelkie podjęte czynności, które są choćby pośrednio związane z przedmiotem zlecenia i podjęte zostały dla osiągnięcia celu pożądanego przez Klienta, w tym w szczególności, choć niewyłącznie czas:
a. rozmów telefonicznych/konferencji/wideokonferencji z Gardens Tax & Legal lub osobami wykonującymi zlecenie w imieniu Gardens Tax & Legal,
b. odpisywania na maile,
c. odbywania spotkań i/lub uczestniczenia w czynnościach notarialnych/urzędowych/sądowych,
d. czynności biurowych (przygotowania i wysyłki korespondencji).
4. Wynagrodzenie należne Gardens Tax & Legal nie obejmuje kosztów postępowania takich jak w szczególności: opłaty sądowe, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji, opłaty skarbowe, koszty tłumaczeń dokumentów. W przypadku poniesienia tych kosztów przez Gardens Tax & Legal, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu, na podstawie stosownych rachunków i faktur. Klient zwalnia Gardens Tax & Legal ze wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez Gardens Tax & Legal wobec osób trzecich w celu należytego wykonania zlecenia.
5. Do wynagrodzenia należnego Gardens Tax & Legal zostaną doliczone także koszty świadczenia usług związane z realizacją zlecenia, w tym koszty przejazdów i noclegów, poza obszar administracyjny miasta Łodzi, o ile zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Klienta. W przypadku wynagrodzenia obliczanego w oparciu o stawkę godzinową, koszt przejazdu będzie nie mniejszy niż czas dojazdu pomnożony przez stawkę godzinową.
6. Klient zobowiązany jest do poinformowania Gardens Tax & Legal o swoim statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP.
7. Wynagrodzenie godzinowe i ryczałtowe Gardens Tax & Legal jest płatne miesięcznie z dołu, na podstawie wystawionej przez Gardens Tax & Legal na koniec danego miesiąca kalendarzowego faktury, chyba że charakter zlecenia uzasadnia inny okres rozliczeniowy i zostanie to uzgodnione z Klientem.
8. Klient upoważnia Gardens Tax & Legal do wystawiania faktur bez podpisu Klienta oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej drogą mailową na jeden z adresów mailowych zwyczajowo wykorzystywanych przy prowadzeniu korespondencji z Klientem.
9. Faktury będą wystawiane Klientowi zgodnie z otrzymaną od niego informacją o jego statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Stosownie do tych przepisów, w zależności od statusu podatkowego Klienta, do kwot wynagrodzenia i zwracanych kosztów może być doliczony podatek VAT.
10. Faktury VAT będą wysyłane pocztą elektroniczną. Do faktur obejmujących wynagrodzenie obliczane na podstawie stawki godzinowej dołączony będzie opis czasu i czynności, , o którym mowa w § 3 ust. 1 Ogólnych Warunków.
11. Wszelkie uwagi Klienta do wystawianych faktur powinny zostać zgłoszone Gardens Tax & Legal w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury, po upływie terminu uznaje się, że Klient zaakceptował fakturę bez zastrzeżeń.
12. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Klienta należności za świadczone usługi, Gardens Tax & Legal może, w szczególności naliczyć Klientowi odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych lub zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania należności, informując o tym uprzednio Klienta.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Całkowita odpowiedzialność Gardens Tax & Legal z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ustalona do wysokości udokumentowanych szkód (strata rzeczywista) poniesionych przez Klienta na skutek usług świadczonych przez Gardens Tax & Legal. Gardens Tax & Legal odpowiada odszkodowawczo w stosunku do Klienta w granicach swojej polisy OC (górna granica odpowiedzialności). Podmioty wykonujące zlecenie w imieniu Gardens Tax & Legal nie ponoszą odpowiedzialności względem Klienta za szkody wyrządzone przez nich czynem niedozwolonym.
2. Klient będzie kierował wszelkie roszczenia odszkodowawcze wyłącznie wobec Gardens Tax & Legal i nie będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych od podmiotów wykonujących zlecenie w imieniu Gardens Tax & Legal.
3. Gardens Tax & Legal nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za skutki swoich działań lub zaniechań powstałych w związku z wykonywaniem umowy, w tym za powstałe opóźnienie w wykonaniu umowy, będące wynikiem:
a. poleceń lub rekomendacji uzyskanych przez Gardens Tax & Legal od Klienta;
b. niedostarczenia przez Klienta informacji, we wskazanym terminie;
c. niepoinformowania Gardens Tax & Legal przez Klienta o faktach i okolicznościach mających znaczenie dla wykonania usług objętych umową, których Gardens Tax & Legal nie znał i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł poznać;
d. przekazania Gardens Tax & Legal nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji przez Klienta;
e. braku dokonania przez Klienta wymaganych opłat lub poniesienia wydatków lub kosztów, o których mowa w § 2 ust. 4 in fine.
f. działania siły wyższej.
4. W żadnym wypadku Gardens Tax & Legal nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, szkodę, koszty czy wydatki wynikające lub związane z zaniedbaniem, przestępstwem czy przeoczeniem, niewłaściwą interpretacją czy świadomym działaniem ze strony Klienta, jego organu zarządzającego, pracowników/współpracowników (niezależnie od źródła tych stosunków) oraz innych powiązanych podmiotów, w takim zakresie, w jakim wymienione działania lub zaniechania Klienta lub jego podmiotów powiązanych przyczyniły się do straty, szkody, kosztów lub wydatków. Dla celów niniejszego postanowienia jakakolwiek spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja, organizacja lub osoba fizyczna bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w zarządzie, kontroli lub posiadająca udziały w Kliencie są rozumiane jako podmioty powiązane.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., dalej ADO, w związku z realizacją niniejszej umowy:
I. Administratorem Danych Osobowych jest Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., tel. +48 422080510 oraz +48 664341667, biuro@gardenstaxlegal.pl
II. ADO przetwarza dane osobowe dla następujących celów:
a) zawarcie i realizacja umowy, w tym prowadzenie postępowań, kontakt z klientem – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
b) realizacja ciążących na ADO obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym obowiązki o charakterze podatkowym i rachunkowym) – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) ewidencja przebiegu współpracy w postaci akt prowadzonych postępowań, w tym rejestr korespondencji – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) dochodzenie roszczeń i praw – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
III. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi zewnętrzne (informatyczne, wsparcia technicznego, księgowe, doradcze), podwykonawcy usług na podstawie stosownych umów powierzenia, pod warunkiem stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa, a także podmioty i organy publiczne w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
IV. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Okres przechowania danych osobowych kształtowany jest przez:
a) okres realizacji umowy,
b) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w przypadku postępowań realizowanych przez radców prawnych okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe były gromadzone (art. 5c ustawy o radcach prawnych),
VI. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i skutecznej realizacji umowy i usług, do których wykonania zobowiązał się ADO.
VIII. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.

§ 6. Obowiązki wynikające z regulacji AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

1. Gardens Tax & Legal podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”).
2. Z uwagi na treść art. 2 ust. 1 Ustawy AML na Gardens Tax & Legal przy wykonywaniu zlecenia mogą ciążyć określone w tej ustawie obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu („Obowiązki AML”). Mogą to być w szczególności obowiązki identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania określonych środków bezpieczeństwa finansowego – w tym obowiązki identyfikacji klientów oraz weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, jak również monitorowania tych stosunków.
3. Zgodnie z Ustawą AML Klient ma obowiązek przedstawić Gardens Tax & Legal wszelkie żądane informacje i dokumenty określone w Ustawie AML. Gardens Tax & Legal zastrzega sobie prawo do nierozpoczynania wykonywania usług lub do ich zawieszenia lub zakończenia jeżeli nie otrzyma od Klienta stosownych informacji oraz dokumentów wymaganych przez Ustawę AML.

§ 7. Zasady poufności

1. Gardens Tax & Legal zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonaniem umowy.
2. Gardens Tax & Legal informuje Klienta, że informacje uzyskane w związku z wykonaniem umowy mogą być – w całości lub w części – przekazywane przez Gardens Tax & Legal, jego współpracowników i pracowników (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia) właściwym organom podatkowym lub innym uprawnionym podmiotom – w zakresie, w jakim taki obowiązek przewidują przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (art. 86a – 86o ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gardens Tax & Legal, jego współpracownicy i pracownicy (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia) mogą być także zobowiązani do komunikowania się z innymi podmiotami w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów powołanych w zdaniu pierwszym – przy wykorzystaniu informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy.
3. Gardens Tax & Legal informuje Klienta, iż wszystkie informacje i dokumenty dotyczące sprawy stanowiącej przedmiot zlecenia uzyskane przez Gardens Tax & Legal od Klienta oraz innych osób, objęte są tajemnicą zawodową oraz uprzedza, iż ewentualne przekazywanie tych informacji między stronami za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wiązać może się z ryzykiem związanym z utratą poufności przy wykorzystaniu tych środków.
4. Klient wyraża zgodę na ujawnienie informacji w przypadku kontroli podatkowej bądź skarbowej w zakresie zgodności naliczanych zobowiązań podatkowych w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
5. Klient wyraża zgodę na ujawnienie informacji w przypadku dochodzenia przez strony na drodze sądowej wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i innych należności wynikających z łączących strony stosunku prawnego.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy na warunkach opisanych w ustępach poprzedzających jest nieograniczony w czasie.

§ 8. Wypowiedzenie umowy

1. Umowa pomiędzy Stronami zawarta zostaje do dnia wykonania przedmiotu zlecenia.
2. Klient może rozwiązać umowę w każdym czasie.
3. Gardens Tax & Legal, z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, może rozwiązać umowę przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
4. Gardens Tax & Legal może także rozwiązać umowę w każdym czasie, z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w razie braku możliwości uzyskania od Klienta informacji lub materiałów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy, nakłaniania Gardens Tax & Legal przez Klienta do wykonania w ramach umowy czynności sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub nieotrzymania od Klienta wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, a także z powodu utraty zaufania.
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Gardens Tax & Legal zgodnie z ust. 3 lub 4, zobowiązany będzie on jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki wynikające z umowy, jeżeli Klient nie ustanowi wcześniej innego pełnomocnika lub nie zwolni Gardens Tax & Legal z tych obowiązków.
6. W przypadku rozwiązania umowy przez Gardens Tax & Legal w trybie określonym w ust. 3, Klient zobowiązany będzie do zapłaty Gardens Tax & Legal wynagrodzenia jedynie za zrealizowane (ukończone) etapy umowy.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Gardens Tax & Legal w trybie określonym w ust. 4, tj. z przyczyn leżących po stronie Klienta lub rozwiązania umowy przez Gardens Tax & Legal z przyczyn niedotyczących Gardens Tax & Legal, Klient zobowiązany będzie zapłacić Gardens Tax & Legal całość wynagrodzenia za wykonane prace oraz wynagrodzenie należne za etap wykonywany w momencie rozwiązania umowy (mimo jego nieukończenia).
8. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta z wyłącznej winy Gardens Tax & Legal, Klient zobowiązany będzie jedynie do zapłaty Gardens Tax & Legal wynagrodzenia za zrealizowany (ukończony) etap umowy.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron oznaczać będzie również wypowiedzenie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 7. O wypowiedzeniu pełnomocnictwa, Klient zobowiązany będzie zawiadomić niezwłocznie sądy i inne organy, przed którymi był reprezentowany przez Gardens Tax & Legal w związku z przedmiotem umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Stosunek prawny między Gardens Tax & Legal i Klientem, jak również wszelka odpowiedzialność Gardens Tax & Legal wobec Klienta (umowna lub pozaumowna), podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (oraz umową zawartą na ich podstawie pomiędzy Gardens Tax & Legal i Klientem) będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gardens Tax & Legal.
3. W czasie trwania umowy z Klientem, Gardens Tax & Legal może zmienić treść niniejszych Ogólnych Warunków informując Klienta o takiej zmianie i jej treści. Zmienione ogólne zasady i warunki wiążą Klienta jeżeli nie wypowie umowy w terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji.
4. Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w języku polskim i angielskim i są dostępne na stronie https://gardenstaxlegal.pl/uslugi/owu/. W przypadku sporu co do ich treści, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.

Łódź, 7 września 2022 r.

 

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy