1. M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Glosa do wyroku WSA w Opolu z 19.08.2019 r., I SA/Op 86/19, Przegląd Podatkowy 2020, nr 2
 2. M. Wilk (współautor: K. Knawa), Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o “uszczelnianiu” systemu podatkowego “dziurawymi” przepisami, Przegląd Podatkowy 2020, nr 1;
 3. A. Słysz, Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn – struktura głęboka kontra granica językowa wykładni, Kwartalnik Prawa Podatkowego, wydany na przełomie 2019/2020 nr 2/2018, s. 103-117, ISSN 1509-877X , pkt. 6.
 4. A. Słysz, In dubio pro tributario – dyskryminacja grupy podatników. Czy obecny kształt norm narusza zasadę równości wobec prawa? Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio, wydany w 2019 nr 2(18)/2018, s. 83-99, ISSN 1730-2889, pkt. 3.
 5. J. Wirski, Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne, Przegląd Podatkowy 1/2019;
 6. M. Wilk, Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, Przegląd Podatkowy 2019, nr 2
 7. M. Wilk, Prawna dopuszczalność pobrania przez notariusza podatku za pomocą karty płatniczej, Krakowski Przegląd Notarialny 2018, nr 11
 8. M. Wilk, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług – pełzająca rewolucja?, Krakowski Przegląd Notarialny 2018, nr 1
 9. W. Nykiel, M. Wilk, Dopuszczalność pozbawienia podatnika VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego i prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT w świetle wyroku WSA we Wrocławiu z 21.6.2017 r. (I SA/Wr 1341/16), Monitor Podatkowy 2018, nr 4
 10. M. Wilk, Dostawa budynków i budowli na gruncie VAT a pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, Przegląd Podatkowy 2018, nr 2
 11. M. Wilk, Złagodzenie odpowiedzialności notariusza za niepobrany podatek w podatku od czynności cywilnoprawnych, Krakowski Przegląd Notarialny 2017, nr 4
 12. A. Słysz, Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego a złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości klienta, Przegląd Podatkowy, 2017, 12/2017, strony 7-12, ISSN: 0867-7514, pkt 6.
 13. A. Słysz, Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione, seks w internecie i prostytucja, Przegląd Podatkowy, 2017, 6/2017, strony 37-42, ISSN: 0867-7514, pkt 6.
 14. A. Słysz, Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług, Przegląd Prawa Publicznego, 2017, 7-8/2017, strony 74-81, ISSN: 1896-8996, pkt 7.
 15. W. Nykiel, M. Wilk, Konwersja wierzytelności na udziały – kwalifikacja prawna wkładów do spółek zagranicznych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2016, nr 2;
 16. J. Wirski, Opodatkowanie finansowania społecznościowego (crowdfundingu) niebędącego zbiórką publiczną. Wybrane zagadnienia, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 11(268)/2017;
 17. J. Wirski, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2016 r., II FZ 889/16 (CBOSA) Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 1/2017;
 18. J. Wirski, Koncepcja ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług niematerialnych w świetle orzecznictwa i zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 r. Kwartalnik Prawa Podatkowego 4/2015;
 19. J. Wirski, Interpretacja dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżności pomiędzy ich tekstami autentycznymi Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2017;
 20. M. Wilk, Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych, Przegląd Podatkowy 2017, nr 10
 21. W. Nykiel, M. Wilk, Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, Przegląd Podatkowy 2017, nr 2;
 22. J. Wirski, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2014 r. (I FSK 1485/13)” Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 3/2016;
 23. J. Wirski, Miejsce słuszności i innych ocen podstawowych w wykładni operatywnej prawa podatkowego Kwartalnik Prawa Podatkowego 2/2016 ;
 24. M. Łokaj, Lekarski obowiązek informacyjny – zakres i odpowiedzialność w: “Medical Maestro Magazine. Prawo dla medycyny” vol. 2/2016;
 25. M. Wilk, J. Wirski, Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową w podatku dochodowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2016, nr 3;
 26. J. Wirski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku (I FSK 1106/13) Wiedza Prawnicza 1/2015;
 27. J. Wirski, Istnieje wyjątek od obowiązku doręczania faktur – Archiwum Rzeczpospolitej Rzeczpospolita 03 sierpnia 2015
 28. J. Wirski, „Kwalifikacja przychodów nierezydentów z tytułu płatności za oprogramowanie i świadczenie usług Cloud Computingu” Kwartalnik Prawa Podatkowego 3/2015;
 29. J. Wirski, Nocowanie w terenie leży w interesie firmy, a nie pracownika – Archiwum Rzeczpospolitej Rzeczpospolita 16 lutego 2015 ;
 30. M. Łokaj, Pacjent małoletni w gabinecie stomatologicznym w: “Medical Maestro Magazine. Prawo dla medycyny” vol. 1/2015 ;
 31. M. Łokaj, Zgoda pacjenta na świadczenie dermatologiczne i ginekologiczne w: “Medical Maestro Magazine. Prawo dla medycyny” vol. 1/2015;
 32. M. Łokaj, Transgraniczna opieka zdrowotna w: “Medical Maestro Magazine. Prawo dla medycyny” vol. 1/2015;
 33. M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., Przegląd Podatkowy 2015, nr 9;
 34. W. Nykiel, M. Wilk, Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi – glosa do wyroku TS z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 6;
 35. W. Nykiel, M. Wilk, Dopuszczalność żądania wydania przez doradcę podatkowego dokumentacji księgowej podatnika organom kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego poza procedurą kontroli podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2015, nr 1;
 36. A. Słysz, Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa – rozważania na temat podatku, podatnika, stawki i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej, Roczniki Administracji i Prawa ROK XIV T.I (2015 r.)
 37. J. Wirski, Jak należy rozumieć pojęcie należności licencyjnych – Archiwum Rzeczpospolitej Rzeczpospolita 20 listopada 2014
 38. J. Wirski, Zwolnieniu podlega gaz zużyty w zakładach mających system ETS – Archiwum Rzeczpospolitej Rzeczpospolita 09 października 2014
 39. M. Wilk, Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Przegląd Podatkowy 2014, nr 6;
 40. M. Wilk (współautor: B. Kuźniacki), Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2014, nr 2;
 41. M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Obniżenie ceny sprzedaży wskutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus a korekta przychodów należnych w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy 2013, nr 3;
 42. M. Wilk, Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych przez przedsiębiorców na lokatach bankowych, Monitor Podatkowy 2013, nr 2;
 43. A. Wilk, Glosa do wyroku TK z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09, opublikowana w serwisie prawniczym SIP LEX 2012;
 44. M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 3;
 45. M. Latkowski (współautor: D. Strzelec), Obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – wątpliwości wokół zasad ustalania limitów, Przegląd Podatkowy 2012, nr 11;
 46. M. Wilk, Wydatki na przystosowanie lokali użytkowych do potrzeb najemcy jako koszty uzyskania przychodów, Przegląd Podatkowy 2012, nr 7;
 47. M. Latkowski, Przenoszenie dodatkowych kosztów na najemcę – praktyczne problemy w podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2012, nr 9;
 48. M. Wilk, Sukcesja podatkowa spadkobierców – umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę, Monitor Podatkowy 2012, nr 7;
 49. A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy – zarys problematyki , Przegląd Prawa Publicznego, Nr 6/2012
 50. A. Wilk, A. Podciechowska, Prawo osób pozbawionych wolności do opieki zdrowotnej według orzecznictwa ETPCz i jego skuteczność w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 12/2011;
 51. A. Wilk, Glosa do wyroku TS z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych C-442/03 P i C-471/03 P P&O European Ferries (Vizcaya) SA oraz Diputación Foral de Vizcaya przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, opublikowana w serwisie prawniczym SIP LEX 2011;
 52. M. Wilk (współautor: A. Mariański), Podstawa opodatkowania usługi leasingu w podatku od towarów i usług a ubezpieczenie jej przedmiotu. Glosa do uchwały NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10), Monitor Podatkowy 2011, Nr 1;
 53. M. Wilk, Glosa do wyroku C-494/03 Senior Engineering, LEX 2011;
 54. A. Wilk, Glosa do wyroku TS z dnia 19 stycznia 2010 r., C-555/07, opublikowana w serwisie prawniczym SIP LEX 2010;
 55. A. Woźniak, Wzruszenie ostatecznej decyzji podatkowej wskutek orzeczenia ETS, czasopismo „Doradca podatkowy” – Biuletyn informacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych, październik 2010 r.;
 56. M. Wilk (współautorzy: W. Nykiel i Z. Kukulski), Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law, Studi Tributari Europei 1/2010;
 57. M. Wilk, Glosa do wyroku ETS C-48/07 w sprawie État belge – Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA, LEX 2010;
 58. A. Woźniak, Akcje strajkowe jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej, wyrok ETS w sprawie Viking, C-438/05, artykuł opublikowany w serwisie „Edukacja Prawnicza” w dniu 30 kwietnia 2009 r.,
 59. M. Latkowski (współautorzy: M. Grzymała, P. Kwaśny), Dyrektywa Parent-Subsidiary – praktyczne problemy wynikające ze sposobu implementacji oraz kierunku interpretacji w polskim porządku prawnym, Jurysdykcja Podatkowa 2009, nr 4;
 60. M. Wilk (współautor: A. Mariański), Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008, III SA/Wa 826/08, Monitor Podatkowy 2009, nr 5;
 61. M. Wilk (współautor: A. Mariański), Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2009, nr 4;
 62. M. Wilk, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 3-4/2009;
 63. M. Wilk (współautor: D. Strzelec), Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe, Prawo i Podatki 2009, nr 12;
 64. A. Słysz, Podatek od nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, Nieruchomości 4/2005;

How to contact us?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Our websides

Contact form