Publikacje

Książki i rozdziały

 • A. Mariański (red.), M. Wilk, A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • A. Mariański, M. Sęk, M. Wilk, The practical protection of taxpayers’ fundamental rights – Polish National Report [w:] IFA Cahiers 2015 Volume 100B, IFA 2016
 • W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe, Difin 2015
 • W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014 Wiedeń, Linde 2015
 • M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015
 • W. Nykiel, M. Wilk, Taxation and development [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapport polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • W. Nykiel, M. Wilk, Tendencje rozwojowe prawa podatkowego [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2014
 • M. Wilk, Europejskie prawo podatkowe [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe, Agent PR, Łódź 2014
 • M. Wilk, Uprzednie porozumienia cenowe [w:] W. Nykiel, D. Strzelec (red.), Podmioty powiązane, Wolters Kluwer 2014
 • J. Kaczmarek, M. Wilk, Turysta i gospodarka turystyczna – fuga terminologiczna [w:] pr. zb. pod red. G. Gołembskiego i A. Niezgody, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014
 • A. Mariański, M. Wilk, B. Kuźniacki, D. Jaszczak, A. Nowak, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer 2014
 • A. Mariański (red.), M. Wilk, D. Jaszczak, M. Latkowski, A. Nowak-Piechota, J. Obidowski, T. Wojdal, Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge – SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie C-105/08 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska, Zb. Orz. 2010 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90MuwiBouwgroepBVv. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 października 1992 r. w sprawie C-50/91 Commerz -Credit -Bank AG – Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992, s. I-5225 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Firma ING.AUER- DieBausoftwareGmbHv. FinanzamtFreistadtRohrbachUrfahr, Zb. Orz. 2007, s. I-9689 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe, Difin 2013
 • W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012 Wiedeń, Linde 2013
 • W. Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk, Polskie prawo podatkowe, Difin 2011

Artykuły i glosy:

 • M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., Przegląd Podatkowy 2015, nr 9
 • M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Dopuszczalność żądania wydania przez doradcę podatkowego dokumentacji księgowej podatnika organom kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego poza procedurą kontroli podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2015, nr 1
 • M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi – glosa do wyroku TS z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 6
 • M. Wilk, Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Przegląd Podatkowy 2014, nr 6
 • M. Wilk (współautor: B. Kuźniacki), Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2014, nr 2,
 • M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Obniżenie ceny sprzedaży wskutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus a korekta przychodów należnych w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy 2013, nr 3
 • M. Wilk, Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych przez przedsiębiorców na lokatach bankowych, Monitor Podatkowy 2013, nr 2
 • M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 3
 • M. Wilk, Wydatki na przystosowanie lokali użytkowych do potrzeb najemcy jako koszty uzyskania przychodów, Przegląd Podatkowy 2012, nr 7
 • M. Wilk, Sukcesja podatkowa spadkobierców – umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę, Monitor Podatkowy 2012, nr 7
 • M. Wilk (współautor: A. Mariański), Podstawa opodatkowania usługi leasingu w podatku od towarów i usług a ubezpieczenie jej przedmiotu. Glosa do uchwały NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10), Monitor Podatkowy 2011, nr 1
 • M. Wilk, Glosa do wyroku C-494/03 Senior Engineering, LEX 2011
 • M. Wilk (współautorzy: W. Nykiel i Z. Kukulski), Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law, Studi Tributari Europei 1/2010
 • M. Wilk, Glosa do wyroku ETS C-48/07 w sprawie État belge – Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA, LEX 2010
 • M. Wilk (współautor: A. Mariański), Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008, III SA/Wa 826/08, Monitor Podatkowy 2009, nr 5
 • M. Wilk (współautor: A. Mariański), Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2009, nr 4
 • M. Wilk, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 3/4
 • M. Wilk (współautor: D. Strzelec), Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe, Prawo i Podatki 2009, nr 12
 • M. Latkowski (współautorzy: M. Grzymała, P. Kwaśny), Dyrektywa Parent-Subsidiary – praktyczne problemy wynikające ze sposobu implementacji oraz kierunku interpretacji w polskim porządku prawnym, Jurysdykcja Podatkowa 2009, nr 4
 • M. Latkowski, Przenoszenie dodatkowych kosztów na najemcę – praktyczne problemy w podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2012, nr 9
 • M. Latkowski (współautor: D. Strzelec), Obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – wątpliwości wokół zasad ustalania limitów, Przegląd Podatkowy 2012, nr 11

Wygłosiliśmy referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych

7.12.2015 – 118. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – „Ceny transferowe. Aktualne problemy i najnowsze zmiany” – referat pt. „Nowe regulacje w zakresie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi”

9.11.2015 – 117. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – „VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 roku. Przyszłe zmiany” – referat pt. „Pojęcie pierwszego zasiedlenia – niezgodność ustawy o VAT z dyrektywą 2006/112”

19.06.2015 – Seminarium z cyklu “Europejskie Przedsiębiorstwo” ośrodka sieci Enterprise Europe Network, afiliowanego przy PARP – „VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP w 2015 roku – rozliczenia i sprawozdawczość, Warszawa

21.11.2014 – Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation  – międzynarodowa konferencja organizowana przez Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu referat “C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company” – dot. wyroku TSUE z 10 kwietnia 2014 r. w zakresie zwolnienia amerykańskich funduszy inwestycyjnych z podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce (współautorstwo: W. Nykiel)

17.11.2014 – 110. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – Zmiany w podatkach dochodowych – referat: „Certyfikat rezydencji: nowe regulacje – stare problemy”

12.06.2014 – Seminarium Krajowej Izby Doradców Podatkowych – „Kontrola skarbowa i podatkowa”  – wybrane problemy, Warszawa

20.03.2014 – Seminarium Krajowej Izby Doradców Podatkowych – „Skutki podatkowe reorganizacji z udziałem spółek osobowych”, referat: „Opodatkowanie dochodów ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej” – wybrane problemy, Warszawa

9.12.2013 – 103. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – Podatki dochodowe w 2014 roku – referat: „Wydatki na nabycie udziałów, papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa jako koszty uzyskania przychodów – czy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są konieczne?”, Łódź

4.10.2013 –Współczesne problemy prawa podatkowego – II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego – referat „Opodatkowanie międzynarodowego wynajmu siły roboczej – wybrane aspekty”, Zakopane 4-5.10.2013

10.05.2013 – Międzynarodowa konferencja „Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden”, referat “Taxation of Employment Income”, Łódź

10.12.2012 – 96. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – referat „Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej”, Łódź (współautorstwo: A. Mariański)

1.12.2012 – Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation  – międzynarodowa konferencja organizowana przez Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu, referat “C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company” – dot. wykonywania swobody przepływu kapitału w stosunkach pomiędzy państwem członkowskim UE a państwem trzecim (współautorstwo: W. Nykiel)

26.10.2012 – IV Międzynarodowa Konferencja “Podatki bez granic” – referat “Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych. Kontrowersje związane z opodatkowaniem spółek komandytowo-akcyjnych” (współautorstwo: A. Mariański), Poznań

7.09.2012 – międzynarodowa konferencja IFA Polska i IFA Austria – Practical Problems of the Application of the tax treaty between Austria and Poland – referat – “Income from Employment” – Kraków

9.06.2011 – Seminarium z cyklu „Akademia Doradcy Podatkowego” zorganizowane przez Wolters Kluwer Polska „Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane zagadnienia 2011”  – referat – „Opodatkowanie u źródła odsetek, dywidend i należności licencyjnych”, Warszawa

14.04.2011 – 85. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – Podatki majątkowe wybrane zagadnienia – referat „Opodatkowanie pożyczek  na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych – wybrane zagadnienia”, Łódź

14.02.2011 – 84. Konferencja Podatkowa organizowana przez CDiSP – Koszty bilansowe i podatkowe – wybrane zagadnienia – referat „Rozliczanie kosztów adaptacji i modernizacji lokali użytkowych przeznaczanych na wynajem – aspekty podatkowe”, Łódź

25.11.2010 – Międzynarodowa konferencja organizowana przez CDiSP oraz Uniwersytet w Tilburgu (Holandia) – International Study Course on Pensions 2010 –referat „Taxation of Pension Funds In Poland”, Łódź

25.11.2009 – International Fiscal Association Conference in Warsaw – udział w panelu dyskusyjnym w warsztacie “Property taxation within CEE”